Rekrutacja do Szkoły Podstawowej

Zasady rekrutacji do klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej im. Pauli Montal
Zgromadzenia Sióstr Pijarek w Rzeszowie
na rok szkolny 2024/2025

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290 i 1669), 
 • Rozporządzenie MEN z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. poz. 610).
 1. Szkoła Podstawowa im. Pauli Montal Sióstr Pijarek w Rzeszowie nie posiada własnego obwodu szkolnego. Przyjmuje uczniów z obwodów innych szkół według kryteriów ustalonych przez Organ Prowadzący szkołę.
 2. Szkoła jest otwarta dla wszystkich, którzy pragną wychowywać swoje dzieci w duchu katolickim oraz akceptują Statut Szkoły.
 3. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci, które ukończyły roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.
 4. W roku szkolnym 2024/2025 kwestionariusze kandydata do klasy pierwszej, które można pobrać ze strony szkoły (tutaj) od dnia 20 listopada 2023 r., należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 stycznia 2024 r. do godz. 15.00
 5. W stosunku do wszystkich dzieci, których rodzice złożyli w odpowiednim czasie kwestionariusze kandydata do klasy pierwszej, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.
 6. Celem przeprowadzenia rekrutacji Dyrektor Szkoły powołuje komisję rekrutacyjną spośród nauczycieli zatrudnionych w szkole.
 7. W ramach postępowania rekrutacyjnego Dyrektor Szkoły/Wicedyrektor Szkoły przeprowadza rozmowę z dzieckiem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), której termin jest wcześniej ustalany w sekretariacie szkoły. 
 8. Podczas rozmowy zwraca się uwagę na gotowość szkolną dziecka, jego zainteresowania
  i poziom samodzielności oraz gotowość rodziców do podjęcia współpracy ze szkołą.
 9. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęciu dziecka do szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z indywidualnym uwzględnieniem dodatkowych kryteriów: dzieci z rodzin wielodzietnych, dziecko pracownika naszej szkoły.
 10. Nie stawienie się na rozmowę wstępną w wyznaczonym terminie (od 12.02.2024 do 01.03.2024 r.) traktowane jest jako rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie do szkoły. W sytuacjach losowych istnieje możliwość przełożenia terminu rozmowy.
 11. Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje komisja rekrutacyjna.
 12. O pozytywnej decyzji komisji rekrutacyjnej rodzice/prawni opiekunowie dziecka zostają poinformowani poprzez ogłoszenie na drzwiach szkoły wstępnej listy uczniów przyjętych do klasy pierwszej dnia 15 marca 2024 r. o godz. 8.00
 13. W terminie do 3 dni roboczych od ogłoszenia listy przyjętych, rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do klasy pierwszej. Komisja rekrutacyjna w terminie 3 dni roboczych sporządza stosowne uzasadnienie swej decyzji. W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść odwołanie do Dyrektora szkoły z prośbą o przyjęcie. Dyrektor szkoły w terminie do 3 dni roboczych rozpatruje odwołanie i przekazuje swoją decyzję rodzicom. Decyzja Dyrektora jest decyzją ostateczną.
 14. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, których imiona umieszczono na liście przyjętych, mają obowiązek dostarczyć do sekretariatu szkoły wymagane dokumenty (gotowość ucznia do pojęcia nauki w klasie I i dwa zdjęcia legitymacyjne) do dnia 17 maja 2024 r. 15.00 Niezłożenie wymaganych dokumentów w terminie jest traktowane jako rezygnacja, która skutkuje skreśleniem dziecka z listy uczniów klasy pierwszej.
 15. Dzieci, które z braku miejsc nie zakwalifikowały się do oddziału klasy pierwszej mogą za wolą rodzica/opiekuna prawnego zostać umieszczone na liście rezerwowej.
 16. Jeśli zaistnieje taka konieczność, spośród kandydatów wpisanych na listę rezerwową przeprowadza się rekrutację uzupełniającą, według kryteriów wskazanych w pkt 8 i 9 niniejszych Zasad rekrutacji.
 17. Zebranie informacyjne dla rodziców dzieci przyjętych do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Paulia Montal Sióstr Pijarek w Rzeszowie odbędzie się dnia 13 czerwca 2024 r. o godz. 17.30 Podczas zebrania będą omawiane sprawy organizacyjne oraz spotkanie z Wychowawcą klasy. Nieobecność na zebraniu przynajmniej jednego z rodziców/prawnych opiekunów, bez wcześniejszego powiadomienia, oznacza skreślenie z listy uczniów przyjętych.

Drukuj  
logo_psp_pijarki_splo_200.png
Image

SZKOŁA PODSTAWOWA I LICEUM
Sióstr Pijarek im. Pauli Montal

2023-liceum-braz.png