Rekrutacja do Szkoły Podstawowej

Zasady rekrutacji do klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej im. Pauli Montal
Zgromadzenia Sióstr Pijarek w Rzeszowie
na rok szkolny 2023/2024

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290 i 1669), Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity - Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r., poz.7), Rozporządzenie MEN z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. poz. 610).

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Pauli Montal Sióstr Pijarek nie posiada własnego obwodu szkolnego, przyjmuje uczniów z obwodów innych szkół według kryteriów ustalonych na podstawie Statutu Szkoły.
 2. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci, które objęte są obowiązkiem szkolnym i które ukończyły roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne jak również których rodzice akceptują Statut Szkoły.
 3. W stosunku do wszystkich dzieci, których rodzice złożyli w odpowiednim czasie pisemny wniosek zapisu do kl. 1, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.
 4. Celem przeprowadzenia rekrutacji dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną spośród nauczycieli zatrudnionych w szkole.
 5. W ramach postępowania rekrutacyjnego przeprowadza się rozmowę Dyrektora Szkoły/Wicedyrektora Szkoły z dzieckiem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), której termin jest wcześniej ustalany w sekretariacie szkoły. 
 6. Podczas rozmowy zwraca się uwagę na gotowość szkolną dziecka, gotowość rodziców do podjęcia współpracy ze szkołą, zainteresowania dziecka, poziom samodzielności dziecka.
 7. Nie zgłoszenie się na rozmowę wstępną w wyznaczonym terminie traktowane jest jako rezygnacja i skreślenie z listy kandydatów. W sytuacjach losowych istnieje możliwość przełożenia tego terminu.
 8. Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły. Decyzja ta jest ostateczna.
 9. O pozytywnej decyzji Dyrektora Szkoły rodzice (prawni opiekunowie) dziecka zostają poinformowani w ustalonym dniu poprzez ogłoszenie listy przyjętych uczniów do kl. I na drzwiach szkoły.
 10. Dzieci, które z braku miejsc nie zakwalifikowały się do oddziału klasy pierwszej zostają umieszczone na liście rezerwowej.
 11. Pierwszeństwo w przyjęciu mają:
  • rodzeństwo dzieci uczących się już w szkole;
  • dziecko pracownika szkoły Sióstr Pijarek;
  • dziecko mające rodzeństwo wśród absolwentów naszej szkoły;
  • dzieci z rodzin wielodzietnych;
  • dzieci objęte pieczą zastępczą;
  • dzieci wychowywane samotnie przez jednego z rodziców.
 12. Kalendarium procesu rekrutacji:
  • od  05.12.2022 r. do 27.01.2023 r. termin składania w sekretariacie szkoły dokumentów; kwestionariusz pobierz
  • od 31.01.2023 r. do 28.02.2023 r. rozmowy rekrutacyjne;
  • dnia 10.03.2023 r. ogłoszenie listy dzieci przyjętych do szkoły na drzwiach wejściowych.
 13. Niedostarczenie wymaganej dokumentacji (dokument z przedszkola o gotowości dziecka i 2 zdjęcia legitymacyjne) do 12.05.2023 r. (piątek) do godz. 15.00, powoduje skreślenie kandydata z listy przyjętych.
 14. Spotkanie organizacyjne dla rodziców uczniów przyjętych do szkoły będzie miało miejsce 13 czerwca 2023 r. o godz. 18.00.

Drukuj  
logo_psp_pijarki_splo_200.png
Image

SZKOŁA PODSTAWOWA I LICEUM
Sióstr Pijarek im. Pauli Montal

2023-liceum-braz.png