Zasady Rekrutacji do Liceum

Warunki rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego im. Pauli Montal Sióstr Pijarek

na rok szkolny 2021/2022

Rozdział 1 – informacje ogólne.

1. Liceum jest placówką publiczną (nie obowiązuje czesne) i koedukacyjną.

2. W najbliższym roku otwieramy:

Jedną klasę pierwszą czteroletniego liceum ogólnokształcącego z następującymi profilami:

- językowo-prawny (przedmioty rozszerzone: język angielski, historia, WOS; przedmioty uzupełniające: podstawy prawa);

- matematyczno-turystyczny (przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka, geografia; przedmioty uzupełniające: geometria analityczna/wstęp do matematyki);

- medyczny (przedmioty rozszerzone: język angielski, chemia, biologia;  przedmioty uzupełniające: laboratorium z chemii).

Jeśli będą chętni minimum 8 osób to otworzymy profil - matematyczno-fizyczno-informatyczny (przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka, fizyka, informatyka).

 3. Rekrutacja w tym roku odbywa się w dwóch etapach:

Etap I – składanie dokumentów;

Etap II – uzupełnienie dokumentów i ogłoszenie wyników naboru.

4. Szkoła nie uczestniczy w elektronicznym naborze uczniów – vEdukacja.

Rozdział 2 – etapy rekrutacji

Etap I – składanie dokumentów

Termin: 17 maja - 21 czerwca 2021 r.

W sekretariacie Szkoły należy złożyć następujące dokumenty:  

       a) wniosek o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego wraz z oświadczeniem rodziców i samego ucznia o akceptacji katolickiego charakteru Szkoły (do pobrania na stronie internetowej – pobierz);

       b) opinię katechety lub duszpasterza (nie dotyczy uczniów szkoły Sióstr Pijarek).

Dokumenty należy składać w sekretariacie Szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Etap II – uzupełnienie dokumentów i ogłoszenie wyników naboru

 1. Drugi etap rekrutacji trwa od 25 czerwca do 2 sierpnia 2021 roku.
 2. Do 14 lipca 2021 r. do godz. 15:00 kandydat powinien dostarczyć do sekretariatu Szkoły kopie lub oryginały:
  • Świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
  • Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty;
  • Dyplomy i dokumenty świadczące o osiągnięciach ucznia.

       Uwaga! Niedostarczenie wyżej wymienionych dokumentów w terminie oznacza rezygnację z ubiegania się o miejsce w Liceum.

      3. 22 lipca 2021 r. do godz. 09.00 na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej szkoły zostanie umieszczona wstępna lista kandydatów przyjętych do Szkoły na podstawie złożonych
           świadectw i zaświadczeń o egzaminie.

      4. Do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 kandydat do Szkoły potwierdza wolę podjęcia nauki w Liceum Sióstr Pijarek poprzez złożenie w sekretariacie Szkoły oryginałów świadectwa
          ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz 2 zdjęć legitymacyjnych - jeśli wcześniej tego nie uczynił.

      5. Dnia 2 sierpnia 2021 r. do godz. 10:00 na tablicy ogłoszeń zostanie umieszczona ostateczna lista przyjętych kandydatów do klasy pierwszej.

      6. Podania, które wpłyną po wyznaczonych terminach, będą rozpatrywane indywidualnie w przypadku wolnych miejsc.

      7. W dniu 30 sierpnia 2021 r. o godz. 17.00 dla przyjętych uczniów i ich rodziców odbędzie się zebranie informacyjne, dotyczące następujących zagadnień:

                      a. organizacja roku szkolnego 2021/2022;

                      b. programy i podręczniki,

                      c. wyjazd integracyjny w ostatnim tygodniu sierpnia,

                     d. strój jednolity.

Zasady punktacji:

Przedmioty podlegające punktacji na poszczególnych profilach:

- językowo-prawnym - język polski, język angielski, historia, wiedza o społeczeństwie;

- matematyczno-turystyczny - język polski, matematyka, geografia, język angielski;

- medycznym - język polski, chemia, biologia, język angielski;

- matematyczno-fizyczno-informatyczny - język polski, matematyka, fizyka, język angielski

Kryteria punktacji:
- egzaminu ósmoklasisty - do 100 pkt.;

- oceny z wybranych przedmiotów kierunkowych (w zależności od profilu)– do 72 pkt.;

     - celujący – 18 pkt.;

     - bardzo dobry – 17 pkt.;

     - dobry – 14 pkt.;

     - dostateczny – 8 pkt.;

     - dopuszczający – 2 pkt.;

-  inne osiągnięcia:

 • tytuł laureata konkursu przedmiotowego* - 10 pkt.;
 • tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 8 pkt.;
 • osiągnięcia w innych konkursach – 2-5 pkt.;
 • świadectwo z wyróżnieniem – 7 pkt.;
 • zaangażowanie na rzecz innych ludzi (wolontariat) – 3 pkt.

* Laureaci konkursów przedmiotowych zostają przyjęci na podstawie przedstawionej kopi zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata konkursu.

Uczniowie ubiegający się o miejsce w Liceum Ogólnokształcącym im. Pauli Montal Sióstr Pijarek winni uzyskać co najmniej dobrą ocenę zachowania.

Punkty są ważne, ale ważniejszy jest człowiek.


Drukuj