DORADZTWO ZAWODOWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM SIÓSTR PIJAREK W RZESZOWIE

 • Od roku szkolnego 2018/19 w naszej szkole zadania z zakresu doradztwa zawodowego realizowane są zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Edukacji Narodowej z dnia
  16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego.
 • Szczegółowe cele, treści i zasady realizacji doradztwa ujęte są w opracowanych dla potrzeb naszej szkoły dokumentach („Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego dla Publicznej SP Sióstr Pijarek”, „Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego dla Publicznego LO Sióstr Pijarek”)
 • Treści z obszaru doradztwa zawodowego są realizowane zarówno podczas obowiązkowych zajęć dydaktycznych z poszczególnych przedmiotów jak też w ramach specjalnych lekcji doradztwa zawodowego (w klasie VII, VIII oraz w LO)

JAKIE CELE SĄ REALIZOWANE DZIĘKI DZIAŁANIOM Z ZAKRESU DORADZTWA?

Zgodnie zRozporządzeniem  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego:

 • Celem orientacji zawodowej w klasach I–III jest wstępne zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów, rozwijanie pozytywnej postawy wobec  pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zainteresowań oraz pasji uczniów.
 • Celem orientacji zawodowej w klasach IV–VI jest poznawanie własnych zasobów, zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami i rynkiem pracy, kształtowanie ich pozytywnej i proaktywnej postawy wobec pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych i wychowawczych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zdolności, zainteresowań oraz pasji.
 • Celem doradztwa zawodowego w klasach VII–VIII szkoły podstawowej jest wspieranie uczniów w procesie przygotowania uczniów do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy.
 • Celem doradztwa zawodowego w liceum jest wspieranie uczniów w procesie przygotowania uczniów do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy.

KTO REALIZUJE ZADANIA Z OBSZARU DORADZTWA ZAWODOWEGO?

W  realizację działań związanych z orientacją i doradztwem zawodowym zaangażowani są wszyscy członkowie rady pedagogicznej: dyrektor, nauczyciele wychowawcy, nauczyciele specjaliści (pedagog, doradca zawodowy).

Szczególna rola przypisana jest doradcy zawodowemu, który m.in.:

 • diagnozuje zapotrzebowanie uczniów, rodziców i nauczycieli na działania związane
  z doradztwem zawodowym;
 • prowadzi zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego
 • pomaga uczniom w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,  prowadząc doradztwo indywidualne dla chętnych uczniów;
 • gromadzi, aktualizuje i udostępnia informacje edukacyjne i zawodowe na stronie internetowej szkoły (ZAKŁADKA: DORADZTWO ZAWODOWE);
 • współpracuje ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznych, instytucjami działającymi na rynku pracy i partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego w celu realizacji działań z zakresu doradztwa zawodowego.

Doradcą zawodowym w naszej szkole jest pedagog szkolny Małgorzata Półtorak

LEKCJE DORADZTWA ZAWODOWEGO

Zgodnie zRozporządzeniem  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego szkoła organizuje obowiązkowe lekcje doradztwa zawodowego:

 • Dla uczniów klas VII SP – w wymiarze 10 godzin lekcyjnych
 • Dla uczniów klas VIII SP – w wymiarze 10 godzin lekcyjnych
 • Dla uczniów LO – w wymiarze 10 godzin lekcyjnych w całym cyklu edukacyjnym

Tematyka lekcji doradztwa zawodowego jest skoncentrowana na  następujących  problemach:

 • Poznawanie własnych zasobów;
 • Świat zawodów i rynek pracy; 
 • Rynek edukacyjny i uczenie się  przez całe życie;
 • Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno- zawodowych;

Lekcje doradztwa zawodowego prowadzi w naszej szkole  

pedagog  – doradca zawodowy Małgorzata Półtorak.

 Polecamy:

https://www.jobseeker.com/pl/cv

 

Doradca zawodowy

DR MAŁGORZATA PÓŁTORAK – DORADCA ZAWODOWY
W SZKOLE PODSTAWOWEJ ORAZ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

zaprasza do indywidualnego kontaktu:

1. Uczniów klas VII, VIII i LO, którzy potrzebują pomocy w zakresie planowania dalszej ścieżki kształcenia i wyboru zawodu

2. Rodziców uczniów naszej szkoły chcących sukcesywnie wspomagać swoje dzieci w ich wyborach edukacyjno-zawodowych

3. Nauczycieli i wychowawców planujących realizację działań doradczych na rzecz uczniów naszej szkoły

OSOBY POTRZEBUJĄCE KONSULTACJI Z DORADCĄ ZAWODOWYM ZACHĘCAM DO OSOBISTEGO LUB TELEFONICZNEGO UMÓWIENIA SIĘ NA SPOTKANIE (W GODZINACH PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO)

 

Małgorzata Półtorak

Dla rodzica.

Rodzic — pierwszy doradca

 • Rodzina stanowi dla dziecka najważniejszy (przynajmniej do pewnego momentu) punkt odniesienia w rozumieniu świata, także tego związanego z pracązawodową, wykonywaniem zawodu czy uczeniem się.
 • Pochodzenie społeczne rodziców, ich doświadczenia zawodowe, tradycje zawodowe w rodzinie, wartości wyznawane przez rodziców, ich aspiracje życiowe/zawodowe, postawy i nastawienie do rzeczywistości – to  te czynniki, które niejednokrotnie rzutująna to, co myślą, co mówiąi na co decydująsięuczniowie, dokonując wyboru ścieżki edukacyjno-zawodowej.
 • To, co mówiąrodzice, w jaki sposób oceniajązawody, które biorąpod uwagędzieci, może zdecydowanie odbićsięna decyzjach dzieci. Informacje przekazywane przez rodziców o zawodach, szkołach, pracy zawodowej to często pierwsze źródło informacji, któremu uczniowie z zaufaniem przyklejająetykietę„wiarygodne”.
 • To właśnie rodzice – w  sposób świadomy bądźnieświadomy – przekazują   informacje swoim dzieciom przez pryzmat swojej wiedzy i własnych doświadczeń. Uczeńczęsto to, co otrzymałod rodziców, może traktowaćjako cośnaturalnego, oczywistego, prawdziwego i nie budzącego wątpliwości.

Rodzice mają bardzo duży wpływ na rozwijanie preferencji zawodowych swojego dziecka!

Oto wskazówki, w jaki sposób można wspieraćdziecko w procesie przygotowania go do podjęcia decyzji edukacyjnych i zawodowych:

 • Obserwuj, jakie zajęcia pozaszkolne dziecko lubi, co je pasjonuje, zajmuje, ciekawi. Zainteresowanie przedmiotami szkolnymi, zajęciami pozalekcyjnymi mogą być kopalnią wiedzy o jego pasjach. Towarzyszenie mu w codziennych obowiązkach pozwala na dostrzeżenie fazy marzeń — zawodowych fantazji („będę piosenkarką, modelką”) poprzez fazę zainteresowań („interesuje mnie matematyka”) do krystalizacji pomysłów, skonstruowania projektu swojej kariery zawodowej („interesują mnie samochody, zatem będę mechanikiem samochodowym, potem diagnostą”).
 • Słuchaj i rozmawiaj z dzieckiem, traktuj go jak partnera w rozmowie, dowiedz się, jakie ma pomysły, swoje propozycje na przyszłość.
 • Motywuj dziecko do samodzielnego podejmowania decyzji.
 • Korzystaj z pomocy specjalisty — doradcy zawodowego, współpracuj z nim, w razie potrzeby. Dostarczysz mu wielu ciekawych spostrzeżeń na temat swojego dziecka, informacji, które mogą być bardzo istotne podczas podejmowania przez dziecko decyzji edukacyjno-zawodowej. Uzyskasz także informacje o spostrzeżeniach na temat swojego dziecka, które doradca ma dzięki obserwacjom podczas zajęć lekcyjnych z zakresu doradztwa zawodowego.

Kilka kroków prowadzących do wsparcia decyzji o wyborze przyszłej ścieżki edukacyjnej i zawodowej Twojego dziecka

Krok pierwszy— wspieraj dziecko w odkrywaniu siebie, jego zasobów, szczególnie tych, które warto wziąćpod rozwagęw procesie podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowej.

Krok drugi— wspieraj dziecko w szukaniu i analizowaniu zasobów informacji o sieci edukacyjnej w bliższym i dalszym otoczeniu.

Krok trzeci— wspieraj w szukaniu i analizowaniu zasobów informacji zawodowej, zwłaszcza tej dotyczącej wiedzy o zawodach

Krok czwarty—. wspieraj w wyborze szkoły ponadpodstawowej/ uczelni wyższej (słuchaj, wypowiadaj swoje opinie, pobudzaj do refleksji, nie narzucaj własnego zdania)

Krok piąty — wspieraj w planowaniu przyszłości, formułowaniu celów, podejmowaniu finalnych decyzji

Drogi Rodzicu, jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o wspieraniu dziecka, rozwijaniu jego edukacyjno-zawodowych skrzydeł, skorzystaj z broszury autorstwa Katarzyny Druczak pt. „Jak pomóc rozwijać skrzydła?”  (znajdziesz ją tutaj)

Można również zapoznać się z publikacją tej samej autorki pt. „Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną” (dostęp - tutaj)

Zaproponowane powyżej materiały dedykowane były do pracy z uczniami w gimnazjach. Nie oznacza to, że straciły one na aktualności. Publikacje są stosowne  do potrzeb uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej.

 

 

Dla ucznia.

Dlaczego doradztwo zawodowe w szkole?

 • Czeka Cię podjęcie jednej z ważniejszych życiowych decyzji o wyborze dalszej ścieżki kształcenia. Bez względu na to, czy kończysz klasę 8, czy liceum, na pewno zdajesz sobie sprawę, że warto dobrze przygotować do niej.
 • Podczas zajęć doradczych w szkole wzbogacisz i uporządkujesz wiedzę o sobie samym, podejmiesz refleksję nad Twoimi zainteresowaniami, pasjami, mocnymi i słabymi stronami Twojego charakteru, zobaczysz jaka jest relacja miedzy nimi a potencjalnym wyborem dalszego kształcenia (zawodu).
 • Zapoznasz się ze specyfiką kształcenia w różnych typach szkół ponadpodstawowych oraz uczelniach wyższych, będziesz miał/miała okazję do poznania sieci edukacyjnej
  w najbliższym otoczeniu.
 • Zapoznasz się z wybranymi zawodami, które są w spektrum Twoich zainteresowań, być może spotkasz się osobiście z osobami wykonującymi je.
 • Dowiesz się, jakie kompetencje osobiste i społeczne warto zdobywać, aby w przyszłości satysfakcjonująco radzić sobie na zmieniającym się rynku pracy.

Podczas lekcji w klasie…

 • Będzie wiele okazji, by lepiej poznać i docenić siebie, uświadomić sobie, jak wiele już umiesz i osiągnąłeś/osiągnęłaś oraz jak duży masz potencjał – pomogą Ci w tym m.in. liczne testy, inwentarze, arkusze autodiagnozy, które wykonasz z pomocą doradcy zawodowego.
 • Być może zechcesz nauczyć się, jak taką wiedzę o sobie porządkować tworząc np. własne oryginalne i niepowtarzalne portfolio (lub e-portfolio).
 • Zobaczysz czy i jak radzisz sobie w sytuacjach wymagających sięgania po tzw. kompetencje miękkie – niezbędne podczas pracy w wielu zawodach.
 • Wzbogacisz swoją wiedzę o różnych typach szkół, rynku pracy oraz dowiesz się o bardzo istotnej współcześnie – idei  uczenia się przez całe życie.

Poza tym…

 • Będziesz miał/miała możliwość skorzystania z indywidualnej konsultacji u doradcy zawodowego w Twojej szkole – jeżeli tego potrzebujesz.
 • Możesz sięgać do różnych polecanych przez doradcę zawodowego narzędzi, baz danych, materiałów, stron internetowych – do samodzielnego wykorzystania w domu (linki do niektórych z nich – poniżej).

Polecane:

 • Strona internetowa Ośrodka Rozwoju Edukacji(ORE) – w dziale: doradztwo zawodowe znajdziesz szereg materiałów oraz filmy prezentujące różne ścieżki kształcenia, zawody. https://doradztwo.ore.edu.pl/multimedia/
 • Interaktywne narzędzie Mapa karier– bezpłatna baza kilkuset zawodów. Tu w zakładce Ścieżki Kariery w ciekawy i przystępny sposób zapoznasz się z wieloma zawodami, dowiesz się gdzie i jak długo trzeba się kształcić, by zdobyć uprawnienia do jego wykonywania oraz jakie jest aktualnie zapotrzebowanie na poszczególne zawody na rynku pracy i przewidywane zarobki. 

https://mapakarier.org/paths

 • Portfolio Vademecum Talentu. Podręcznik dla ucznia. – podręcznik do samodzielnej pracy w formie pdf. Zawiera narzędzia ułatwiające gromadzenie wiedzy o własnym rozwoju edukacyjno-zawodowym, wspomaga w tworzeniu własnych planów kariery oraz kontroli ich realizacji. Do pobrania, np. z poniższego linka:

https://docer.pl/doc/n5xx88c

 

 

 

 

logo_psp_pijarki_splo_200.png
Image

SZKOŁA PODSTAWOWA I LICEUM
Sióstr Pijarek im. Pauli Montal

2023-liceum-braz.png