DORADZTWO ZAWODOWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM SIÓSTR PIJAREK W RZESZOWIE

 • Od roku szkolnego 2018/19 w naszej szkole zadania z zakresu doradztwa zawodowego realizowane są zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Edukacji Narodowej z dnia
  16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego.
 • Szczegółowe cele, treści i zasady realizacji doradztwa ujęte są w opracowanych dla potrzeb naszej szkoły dokumentach („Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego dla Publicznej SP Sióstr Pijarek”, „Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego dla Publicznego LO Sióstr Pijarek”)
 • Treści z obszaru doradztwa zawodowego są realizowane zarówno podczas obowiązkowych zajęć dydaktycznych z poszczególnych przedmiotów jak też w ramach specjalnych lekcji doradztwa zawodowego (w klasie VII, VIII oraz w LO)

JAKIE CELE SĄ REALIZOWANE DZIĘKI DZIAŁANIOM Z ZAKRESU DORADZTWA?

Zgodnie zRozporządzeniem  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego:

 • Celem orientacji zawodowej w klasach I–III jest wstępne zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów, rozwijanie pozytywnej postawy wobec  pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zainteresowań oraz pasji uczniów.
 • Celem orientacji zawodowej w klasach IV–VI jest poznawanie własnych zasobów, zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami i rynkiem pracy, kształtowanie ich pozytywnej i proaktywnej postawy wobec pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych i wychowawczych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zdolności, zainteresowań oraz pasji.
 • Celem doradztwa zawodowego w klasach VII–VIII szkoły podstawowej jest wspieranie uczniów w procesie przygotowania uczniów do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy.
 • Celem doradztwa zawodowego w liceum jest wspieranie uczniów w procesie przygotowania uczniów do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy.

KTO REALIZUJE ZADANIA Z OBSZARU DORADZTWA ZAWODOWEGO?

W  realizację działań związanych z orientacją i doradztwem zawodowym zaangażowani są wszyscy członkowie rady pedagogicznej: dyrektor, nauczyciele wychowawcy, nauczyciele specjaliści (pedagog, doradca zawodowy).

Szczególna rola przypisana jest doradcy zawodowemu, który m.in.:

 • diagnozuje zapotrzebowanie uczniów, rodziców i nauczycieli na działania związane
  z doradztwem zawodowym;
 • prowadzi zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego
 • pomaga uczniom w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,  prowadząc doradztwo indywidualne dla chętnych uczniów;
 • gromadzi, aktualizuje i udostępnia informacje edukacyjne i zawodowe na stronie internetowej szkoły (ZAKŁADKA: DORADZTWO ZAWODOWE);
 • współpracuje ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznych, instytucjami działającymi na rynku pracy i partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego w celu realizacji działań z zakresu doradztwa zawodowego.

Doradcą zawodowym w naszej szkole jest pedagog szkolny Małgorzata Półtorak

LEKCJE DORADZTWA ZAWODOWEGO

Zgodnie zRozporządzeniem  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego szkoła organizuje obowiązkowe lekcje doradztwa zawodowego:

 • Dla uczniów klas VII SP – w wymiarze 10 godzin lekcyjnych
 • Dla uczniów klas VIII SP – w wymiarze 10 godzin lekcyjnych
 • Dla uczniów LO – w wymiarze 10 godzin lekcyjnych w całym cyklu edukacyjnym

Tematyka lekcji doradztwa zawodowego jest skoncentrowana na  następujących  problemach:

 • Poznawanie własnych zasobów;
 • Świat zawodów i rynek pracy; 
 • Rynek edukacyjny i uczenie się  przez całe życie;
 • Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno- zawodowych;

Lekcje doradztwa zawodowego prowadzi w naszej szkole  

pedagog  – doradca zawodowy Małgorzata Półtorak.

 

 


Drukuj