Wiadomości dla rodziców

5166031
Dziś
Wczoraj
Tydzień
Wszystkie dni
598
4064
57021
5166031

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Informacje dla Rodziców o działalności Świetlicy „Kolorowe Królestwo”
 przy Szkole Podstawowej im. Pauli Montal  Sióstr Pijarek w Rzeszowie.

1. Świetlica czynna jest w poniedziałki 6:45 – 9.00; wtorek – piątek 6:45-8:30, 11:45-16:30;

2. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się corocznie na podstawie pisemnego  zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów poprzez wypełnienie Karty zapisu dziecka do świetlicy szkolnej. Karty zgłoszeń przyjmowane są przez cały rok szkolny według potrzeb rodziców.

3. Dzieci odbierane są ze świetlicy osobiście przez rodziców/prawnych opiekunów. 

4. Pisemne upoważnienia wymagane są w przypadku – samodzielnego wyjścia dziecka do domu i odbierania dziecka przez inne osoby niż rodzic/prawny opiekun.

Wyrażając zgodę na samodzielne wyjście dziecka do domu, prosimy mieć na uwadze dobro dziecka i jego bezpieczeństwo, przypominamy również, że zgodnie z Ustawą o ruchu drogowym art. 43 „Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Nie dotyczy to strefy zamieszkania”.

5. Rodzic nie może przez telefon polecić dziecku samodzielnego powrotu do domu. 

6. Wychowawcy świetlicy przejmują opiekę nad dzieckiem od momentu, w którym zgłosi ono swoją obecność u wychowawcy (adnotacja w dokumentacji świetlicy) do momentu odbioru przez osobę upoważnioną.  Wychowawcy świetlicy szkolnej odpowiadają za dziecko w godzinach swojej pracy, czyli do godz. 16.30. 

7. Uczniowie zapisani do świetlicy szkolnej po zakończeniu planowych zajęć dydaktycznych mają obowiązek zgłosić się do świetlicy szkolnej. Uczniów kl. I-III do świetlicy szkolnej sprowadza nauczyciel kończący zajęcia. Uczniowie klas IV-VI zobowiązani są do samodzielnego zgłoszenia się u wychowawców świetlicy. Konsekwencją niezgłoszenia się do świetlicy szkolnej i pozostanie na terenie szkoły bez opieki nauczyciela skutkuje poinformowaniem o tym fakcie rodziców ucznia. 

8. W świetlicy obowiązuje regulamin świetlicy, z którym dziecko jest zapoznawane we wrześniu.

9. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania obowiązującego regulaminu.

10.Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice/opiekunowie.

11. Dziecko przebywające w świetlicy każdorazowo zgłasza potrzebę wyjścia ze świetlicy u wychowawcy (np. do toalety, biblioteki, itp.)

12.Uczniowie, którzy posiadają pisemne pozwolenie rodziców na samodzielnie opuszczanie świetlicy, muszą swoje wyjście zgłosić wychowawcy pełniącemu dyżur.

13.Uczniowie powinni aktywnie uczestniczyć w zajęciach organizowanych w świetlicy.

14.Wychowawcy świetlicy mają wpływ na semestralną i roczną ocenę zachowania dziecka.

15.Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za wartościowe przedmioty przynoszone przez dzieci. 

Wychowawcy świetlicy 

W świetlicy obowiązują zasady, każdy uczeń jest z nimi zapoznany:

§  Świetlica to mój „DRUGI DOM”.

§  Dbam o ład i porządek w świetlicy.

§  Szanuję gry, zabawki i sprzęt w świetlicy.

§  Serdecznie witam się i żegnam: „Szczęść Boże”, Dzień dobry”, „Do widzenia”.

§  Zachowuję się grzecznie, dbam o bezpieczeństwo swoje i innych.

§  Pamiętam i stosuję czarodziejskie słowa „PROSZĘ”, „PRZEPRASZAM”, „DZIĘKUJĘ”.

§  Mówię zawsze prawdę.

§  Mówię cicho i spokojnie.

§  Codziennie robię coś dobrego dla drugiej osoby.

§  Słucham co mówi Pani i wykonuję jej polecenie.

§  Biorę aktywny udział w zajęciach  świetlicowych.

§  Bawię się grzecznie i bezpiecznie z koleżankami i kolegami, przyjmuję innych do zabawy.

§  Jestem uprzejmy, grzeczny i życzliwy dla wszystkich dzieci w świetlicy.

§  Opiekuję się młodszymi i słabszymi kolegami i koleżankami.

§  Opuszczam świetlicę (ubikacja, biblioteka, szatnia, zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań) tylko za zgoda Pani, kiedy wracam mówię jej o tym. Nauczyciel zapisuje wszystkie wyjścia uczniów ze świetlicy na kartce.

§  Po zakończeniu zajęć uczeń przebywa wyłącznie w świetlicy szkolnej

DROGI RODZICU

Wyrażając zgodę na samodzielne wyjście dziecka do domu, prosimy mieć na uwadze dobro dziecka i jego bezpieczeństwo, przypominamy również, że zgodnie z Ustawą o ruchu drogowym art. 43 „Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać   z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Nie dotyczy to strefy zamieszkania”.