Wiadomości dla rodziców

19809286
Dziś
Wczoraj
Tydzień
Wszystkie dni
11870
14601
109134
19809286

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Warunki rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego im. Pauli Montal Sióstr Pijarek

na rok szkolny 2020/2021

Rozdział 1 – informacje ogólne.

1. Liceum jest placówką publiczną (nie obowiązuje czesne) i koedukacyjną.

2. W najbliższym roku otwieramy:

Jedną klasę pierwszą czteroletniego liceum ogólnokształcącego z następującymi profilami:

- językowo-prawny (przedmioty rozszerzone: język angielski, historia, WOS; przedmioty uzupełniające: podstawy prawa);

- matematyczno-turystyczny (przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka, geografia; przedmioty uzupełniające: geometria analityczna/podstawy analizy matematycznej);

- medyczny (przedmioty rozszerzone: język angielski, chemia, biologia;  przedmioty uzupełniające: laboratorium z chemii).

 3. Rekrutacja odbywa się w trzech etapach:

Etap I – składanie dokumentów;

Etap II – rozmowa z rodzicami i kandydatem do klasy pierwszej;

Etap III – uzupełnienie dokumentów i ogłoszenie wyników naboru.

4. Szkoła nie uczestniczy w elektronicznym naborze uczniów – vEdukacja.

Rozdział 2 – etapy rekrutacji

Etap I – składanie dokumentów

Termin: 11 maja - 10 czerwca 2020 r.

W sekretariacie Szkoły należy złożyć następujące dokumenty:  

       a) wniosek o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego wraz z oświadczeniem rodziców i samego ucznia o akceptacji katolickiego charakteru Szkoły (do pobrania na stronie internetowej – pobierz);

       b) opinię katechety lub duszpasterza (nie dotyczy uczniów szkoły Sióstr Pijarek).

Dokumenty należy składać w sekretariacie Szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Etap II – rozmowa z rodzicami i kandydatem do klasy pierwszej.

Uczniowie Szkoły Sióstr Pijarek zgłaszają się na rozmowę bez rodziców.

1. Etap II rekrutacji będzie trwał od 25 maja 2020 roku. Rozmowę przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

Tematyka rozmowy:

 •  specyfika szkoły katolickiej;
 •  motywacja ucznia i rodziców dotycząca wyboru szkoły;
 •  zainteresowania związane z przedmiotami nauczania.

2. Termin rozmowy jest wcześniej ustalany w sekretariacie szkoły.  

3. Istnieje możliwość zmiany ustalonego terminu z ważnych powodów po wcześniejszym ustaleniu z sekretariatem Szkoły.

4. Brak obecności na rozmowie bez wcześniejszego powiadomienia Szkoły powoduje skreślenie kandydata z listy ubiegających się o miejsce w Liceum Sióstr Pijarek.

 Etap III – uzupełnienie dokumentów i ogłoszenie wyników naboru

 1. Trzeci etap rekrutacji trwa do 9 lipca 2020 roku.
 2. Do 30 czerwca 2020 r.do godz. 15:00 kandydat powinien dostarczyć do sekretariatu Szkoły następujące kopie dokumentów:
  1. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
  2. Zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty;
  3. Dyplomy i dokumenty świadczące o osiągnięciach ucznia (artystycznych i sportowych).

       Uwaga! Niedostarczenie wyżej wymienionych dokumentów w terminie oznacza rezygnację z ubiegania się o miejsce w Liceum.

 1. 3 lipca 2020 r. do godz. 12.00 na tablicy ogłoszeń zostanie umieszczona wstępna lista kandydatów przyjętych do Szkoły.
 2. Do 8 lipca 2020 r. do godz. 15.00 kandydat do Szkoły potwierdza wolę podjęcia nauki w Liceum Sióstr Pijarek poprzez złożenie w sekretariacie Szkoły oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz 2 zdjęć legitymacyjnych.
 3. 9 lipca 2020 r. do godz. 12:00 na tablicy ogłoszeń zostanie umieszczona ostateczna lista przyjętych kandydatów do klasy pierwszej.
 4. Podania, które wpłyną po wyznaczonych terminach, będą rozpatrywane indywidualnie w przypadku wolnych miejsc.
 5. W dniu 9 lipca o godz. 17.00 dla przyjętych uczniów i ich rodziców odbędzie się zebranie informacyjne, dotyczące następujących zagadnień:

 a. organizacja roku szkolnego 2020/2021;

 b. programy i podręczniki,

 c. wyjazd integracyjny w ostatnim tygodniu sierpnia,

 d. strój jednolity.

Zasady punktacji

Przedmioty podlegające punktacji na poszczególnych profilach:

- językowo-prawnym - język polski, język angielski, historia, wiedza o społeczeństwie;

- matematyczno-turystyczny - j. polski, matematyka, geografia, język angielski;

- medycznym - j. polski, chemia, biologia, język angielski;

Kryteria punktacji:
- egzaminu ósmoklasisty - do 100 pkt.;

- oceny z wybranych przedmiotów kierunkowych (w zależności od profilu)– do 72 pkt.;

     - celujący – 18 pkt.;

     - bardzo dobry – 17 pkt.;

     - dobry – 13 pkt.;

     - dostateczny – 9 pkt.;

     - dopuszczający – 5 pkt.;

-  inne osiągnięcia:

 • tytuł laureata konkursu przedmiotowego* - 10 pkt.;
 • tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 8 pkt.;
 • osiągnięcia w innych konkursach – 2-5 pkt.;
 • świadectwo z wyróżnieniem – 7 pkt.;
 • zaangażowanie na rzecz innych ludzi (wolontariat) – 3 pkt.

* Laureaci konkursów przedmiotowych zostają przyjęci na podstawie przedstawionej kopi zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata konkursu.

Uczniowie ubiegający się o miejsce w Liceum Ogólnokształcącym im. Pauli Montal Sióstr Pijarek winni uzyskać co najmniej dobrą ocenę zachowania.

Punkty są ważne, ale ważniejszy jest człowiek.