Wiadomości dla rodziców

21623757
Dziś
Wczoraj
Tydzień
Wszystkie dni
566
11408
11974
21623757

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Postanowienia ogólne

1. Świetlica jest zorganizowana dla uczniów klas I-VIII Publicznej Szkoły Podstawowej im. Pauli Montal Sióstr Pijarek w Rzeszowie, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy swoich rodziców / opiekunów prawnych, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki w szkole.

2. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i zadań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych
w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym.

3. W świetlicy zadania realizowane są według Rocznego planu pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy Kolorowe Królestwo.

4. Pracownikami świetlicy są nauczyciele-wychowawcy świetlicy.

5. W świetlicy obowiązują ogólnoszkolne warunki korzystania z telefonów komórkowych
i innych urządzeń elektronicznych.

6. Każdy wychowanek świetlicy, uczeń przebywający czasowo w świetlicy oraz każdy uczestnik zajęć, imprez, konkursów świetlicowych jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu i zasad świetlicy.

Cele i zadania

Celem działalności świetlicy jest zapewnienie wychowankom zorganizowanej opieki wychowawczej po zakończonych obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.

Do zadań świetlicy należy w szczególności:

1. Dbanie o adaptację dzieci, w tym szczególnie o ich poczucie bezpieczeństwa;

2. Integracja grupy świetlicowej poprzez wybrane zabawy grupowe ze szczególnym uwzględnieniem uczniów sześcioletnich;

3. Wzbudzanie i rozwijanie poczucia współodpowiedzialności za działania grupowe;

4. Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej;

5. Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniu i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;

6. Kształtowanie umiejętności wyrażania się różnymi środkami plastycznymi, rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień;

7. Kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego;

8. Wspieranie rozwoju duchowego uczniów;

9. Upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;

10. Organizacja obiadów w jadalni;

11. Współpraca z rodzicami / opiekunami prawnymi i nauczycielami.

Organizacja pracy w świetlicy

1. Świetlica czynna jest w od poniedziałku do piątku: 6:45-8.30, 11:30-16:30.

2. Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze w szkole zgodnie z ustaleniem dyrektora szkoły.

3. W świetlicy prowadzone są m. in. zajęcia plastyczne, techniczne, muzyczne, czytelnicze, teatralne, ruchowe i rekreacyjne, dydaktyczne (odrabianie lekcji) oraz inne wynikające z potrzeb grupy danego roku;

4. Wychowawca dostosowuje rodzaj aktywności i propozycje działań wychowanków zależnie m.in. od bieżących warunków organizacyjnych, liczebności grupy wychowawczej, pogody i dostępności pomieszczeń szkoły.

5. Odzwierciedleniem zrealizowanych działań opiekuńczo-wychowawczych w danym dniu są zapisy w dzienniku zajęć świetlicy.

Powierzanie opiece i odbieranie

1. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały powierzone jego opiece, czyli przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same po zakończonych obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, zajęciach pozalekcyjnych.

2. Po przyjściu do świetlicy dziecko zgłasza swoje przybycie. Tak samo postępuje w przypadku odbioru przez rodziców lub osoby upoważnione oraz kiedy wychodzi samodzielnie ze świetlicy.

3. Dziecko wychodzi ze świetlicy wyłącznie za wiedzą i zgodą wychowawcy.

4. Dziecko, które samo wraca do domu ze świetlicy musi mieć pisemną zgodę rodziców / opiekunów prawnych;

5. W przypadku odbioru dziecka przez osoby inne niż rodzice /opiekunowie prawni wymagane jest pisemne upoważnienie.